لیست قیمت نیوپایپ

koll kollOff
تصویر نام کالا سایز قیمت (تومان) تعداد تخفیف جمع (تومان) جمع با تخفیف (تومان)
تیغه رنده لوله های پنج لایه (فویلدار)
رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) ۴۰*۳۲
رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) ۵۰*۶۳
لوله آذین | رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)۵۰*۴۰ + ویدئو رایگان نصب 535
نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۲۰*”۱/۲*۲۰
نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۲۵*”۱/۲*۲۵
نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۲۵*”۳/۴*۲۵
نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۳۲*”۳/۴*۳۲
نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۴۰*”۳/۴*۴۰
نیوپایپ ابزار تنظیم ۱۶ میلی متر
نیوپایپ ابزار تنظیم ۲۰ میلی متر
نیوپایپ ابزار تنظیم ۳۲ میلی متر
نیوپایپ ابزار تنظیم ۴۰ میلی متر
نیوپایپ ابزار تنظیم ۵۰ میلی متر
نیوپایپ ابزار تنظیم ۶۳ میلی متری
نیوپایپ ابزار تنظیم سه پره(۱۶-۲۰-۲۵)
نیوپایپ اورینگ “۱
نیوپایپ اورینگ “۱/۲
نیوپایپ اورینگ ۱۶ میلی متر
نیوپایپ اورینگ ۲۰ میلی متر
نیوپایپ اورینگ ۲۵ میلی متر
نیوپایپ اورینگ ۳۲ میلی متر
نیوپایپ اورینگ ۴۰ میلی متر
نیوپایپ اورینگ ۶۳ میلی متر
نیوپایپ اورینگ۵۰ میلی متر
نیوپایپ اورینگ۵۰ میلی متر
نیوپایپ باتری دستگاه پرس
نیوپایپ بست خاردار لوله ۱۶ میلی متر
نیوپایپ بست زوج لوله ۱۶ میلی متر
نیوپایپ بست زوج لوله ۲۰ میلی متر
نیوپایپ بست زوج لوله ۲۵ میلی متر
نیوپایپ بست کلکتور ۱ اینچ طرح B
نیوپایپ بست کلکتور ۱,۱/۲ اینچ طرح B
نیوپایپ بست کلکتور ۱,۱/۴ اینچ طرح B
نیوپایپ بست کلکتور ۳/۴ اینچ
نیوپایپ بست کلکتور ۳/۴ اینچ طرح B
نیوپایپ بست لوله ۱۶ میلی متر
نیوپایپ بست لوله ۲۰ میلی متر
نیوپایپ بست لوله ۲۵ میلی متر
نیوپایپ بست لوله ۳۲ میلی متر
نیوپایپ بوشن پرسی ۱۶*۱۶
نیوپایپ بوشن پرسی ۲۰*۲۰
نیوپایپ بوشن پرسی ۲۵*۲۵
نیوپایپ بوشن پرسی ۳۲*۳۲
نیوپایپ بوشن پرسی ۴۰*۴۰
نیوپایپ بوشن پرسی ۵۰*۵۰
نیوپایپ بوشن پرسی ۶۳*۶۳
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۱۶*۲۰
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۱۶*۲۵
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۲۵
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۳۲
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۲۵*۳۲
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۲۵*۴۰
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۳۲*۴۰
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۳۲*۵۰
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۴۰*۵۰
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۴۰*۶۳
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۵۰*۶۳
نیوپایپ بوشن تبدیل کوپلی ۲۰*۲۵
نیوپایپ بوشن تبدیل کوپلی ۲۵*۳۲
نیوپایپ بوشن تبدیل کوپلی۱۶*۲۰
نیوپایپ بوشن تبدیل کوپلی۱۶*۲۵
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱,۱/۴*۳۲
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱,۱/۴*۳۲
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱*۲۵
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱*۳۲
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۳/۴*۲۰
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی ” ۱,۱/۴*۳۲
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی ” ۱,۱/۴*۴۰
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱,۱/۲*۵۰
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱*۲۵
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱*۳۲
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱/۲*۲۵
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۲*۶۳
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۳/۴*۲۰
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ بوشن کوپلی ۱۶*۱۶
نیوپایپ بوشن کوپلی ۲۰*۲۰
نیوپایپ بوشن کوپلی ۲۵*۲۵
نیوپایپ بوشن کوپلی ۳۲*۳۲
نیوپایپ پایه شیر قطع و وصل پلیمری
نیوپایپ پایه کلکتور
نیوپایپ پرس هیدرولیک
نیوپایپ پیچ هواگیری دستی
نیوپایپ تبدیل تو پیچ ۱ اینچ رو پیچ ۱,۱/۴ اینچ
نیوپایپ تبدیل تو پیچ۳/۴ اینچ رو پیچ ۱,۱/۴ اینچ
نیوپایپ تبدیل رو پیچ ۱ اینچ تو پیچ ۳/۴ اینچ
نیوپایپ تبدیل رو پیچ ۱/۲ اینچ تو پیچ ۳/۴ اینچ
نیوپایپ تبدیل رو پیچ ۳/۴ اینچ تو پیچ ۱ اینچ
نیوپایپ تبدیل رو پیچ۳/۴ اینچ تو پیچ ۱/۲ اینچ
نیوپایپ تبدیل روپیچ ۳/۴*۱ اینچ
نیوپایپ تبدیل روپیچ ۳/۴*۱/۲ اینچ
نیوپایپ تو پیچ پرسی “۱,۱/۲*۴۰
نیوپایپ تو پیچ پرسی “۱,۱/۲*۵۰
نیوپایپ تو پیچ پرسی “۲*۶۳
نیوپایپ جعبه ابزار کامل
نیوپایپ جعبه فک و قالب ۳۲-۱۶ میلی متر
نیوپایپ جعبه کلکتور ۴۵*۴۵
نیوپایپ جعبه کلکتور ۴۵*۶۵
نیوپایپ جعبه کلکتور ۴۵*۹۵
نیوپایپ جعبه کلکتور ۵۰*۴۵ (با ارتفاع ۴۵ سانتی)
نیوپایپ جعبه کلکتور ۵۰*۴۵ (با ارتفاع ۵۰ سانتی)
نیوپایپ جعبه کلکتور ۶۵*۵۰ همراه با پایه (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک)
نیوپایپ جعبه کلکتور ۷۵*۴۵
نیوپایپ جعبه کلکتور ۸۰*۵۰ همراه با پایه (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک)
نیوپایپ جعبه کلکتور ۸۵*۴۵
نیوپایپ چپقی ۱ اینچ
نیوپایپ چپقی ۱/۲ اینچ
نیوپایپ چپقی ۳/۴ اینچ
نیوپایپ چپقی مخصوص هواگیری ۱/۲*۱ اینچ
نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۱۶ میلی متر
نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۲۰ میلی متر
نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۲۵ میلی متر
نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۳۲ میلی متر
نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۴۰ میلی متر
نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۵۰ میلی متر
نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۶۳ میلی متر
نیوپایپ حلقه و ماسوره ۱/۲*۱۶ اینچ
نیوپایپ حلقه و ماسوره ۱/۲*۱۶ اینچ
نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۱ اینچ
نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۱/۲ اینچ
نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۳/۴ اینچ
نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۱ اینچ
نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۱/۲ اینچ
نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز۳/۴ اینچ
نیوپایپ در پوش پرسی ۱۶ میلی متر
نیوپایپ در پوش پرسی ۲۰ میلی متر
نیوپایپ در پوش پرسی ۲۵ میلی متر
نیوپایپ در پوش پرسی ۳۲ میلی متر
نیوپایپ در پوش پرسی ۴۰ میلی متر
نیوپایپ در پوش پرسی ۵۰ میلی متر
نیوپایپ در پوش پرسی ۶۳ میلی متر
نیوپایپ در پوش پلاستیکی ۱/۲ اینچ
نیوپایپ در پوش پلاستیکی ۱/۲ اینچ
نیوپایپ در پوش پلاستیکی ۱/۲ اینچ
نیوپایپ در پوش تو پیچ ۱ اینچ مخصوص کلکتور مدولار
نیوپایپ در پوش فلزی روپیچ ۱,۱/۲ اینچ
نیوپایپ در پوش فلزی روپیچ ۱,۱/۴ اینچ
نیوپایپ در پوش فلزی کلکتور ۱ اینچ
نیوپایپ در پوش فلزی کلکتور ۳/۴ اینچ
نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری ۱ اینچ
نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری ۱,۱/۴ اینچ
نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۱,۱/۲” با خروجی ۱/۲ توپیچ
نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۱,۱/۴” با خروجی ۱/۲ توپیچ
نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور۱,۱/۲ اینچ
نیوپایپ درپوش تو پیچ ۳/۴ اینچ
نیوپایپ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۱ اینچ
نیوپایپ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۱/۲ اینچ
نیوپایپ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۳/۴ اینچ
نیوپایپ دستگاه منگنه زن بست خاردار
نیوپایپ دسته ابزار تنظیم
نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۰
نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی ۱*۳۲
نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۱*۲۵
نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۱/۲*۲۵
نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی ۱”*۳۲
نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی ۳/۴*۲۰
نیوپایپ رول باز کن لوله
نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۱۶*۱۶
نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۲۰*۲۰
نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۲۵*۲۵
نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۳۲*۳۲
نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۴۰*۴۰
نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۵۰*۵۰
نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۶۳*۶۳
نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۱*۲۵
نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۱*۳۲
نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۰
نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ زانو ۹۰ کوپلی ۱۶*۱۶
نیوپایپ زانو ۹۰ کوپلی ۲۰*۲۰
نیوپایپ زانو ۹۰ کوپلی ۲۵*۲۵
نیوپایپ زانو ۹۰ کوپلی ۳۲*۳۲
نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۱*۲۵
نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۱*۳۲
نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۳/۴*۲۰
نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ زانو دیواری کوپلی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانو دیواری کوپلی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ زانو دیواری کوپلی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ زانو صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ زانو صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی ۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی ۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی ۱/۲*۲۰
نیوپایپ زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ” ۱/۲ *۱۶
نیوپایپ زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ” ۱/۲*۲۰
نیوپایپ زانویی ۹۰ درجه ۱/۲ اینچ
نیوپایپ زانویی ۹۰ درجه ۳/۴ اینچ
نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۱ *۲۵
نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۱*۳۲
نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۳/۴ *۲۰
نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۳/۴ *۲۵
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱,۱/۲ *۴۰
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱,۱/۲ *۵۰
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱*۲۵
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱*۳۲
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱/۲ *۱۶
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱/۲ *۲۰
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۳/۴ *۲۰
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۳/۴ *۲۵
نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۱*۳۲
نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۱/۲*۱۶ طرح B
نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ زانویی صفحه دار توپیچ پرسی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانویی صفحه دار رو پیچ پرسی “۳/۴*۱۶
نیوپایپ زانویی صفحه دار رو پیچ پرسی “۳/۴*۲۰
نیوپایپ سه ر اهی دیواری پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه ر اهی دیواری پرسی ۲۰*”۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶ طرح B
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶*”۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۲۰*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۲۰*”۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۱۶*”۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۲۰ *”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۲۰*”۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی ۹۰ صفحه دار تو پیچ پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی ۹۰ صفحه دار تو پیچ پرسی ۲۰*”۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی پرسی ۲۰*۲۰*۲۰
نیوپایپ سه راهی پرسی ۲۵*۲۵*۲۵
نیوپایپ سه راهی پرسی ۳۲*۳۲*۳۲
نیوپایپ سه راهی پرسی ۴۰*۴۰*۴۰
نیوپایپ سه راهی پرسی ۵۰*۵۰*۵۰
نیوپایپ سه راهی پرسی ۶۳*۶۳*۶۳
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۱۶
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۲۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۲۰*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۳۲
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۲۰*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۲۵*۳۲
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۱۶*۳۲
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۲۰*۳۲
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۲۵*۳۲
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۳۲*۴۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۴۰*۲۰*۴۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۴۰*۲۵*۴۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۴۰*۳۲*۴۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۵۰*۲۵*۵۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۵۰*۳۲*۵۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۵۰*۴۰*۵۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۶۳*۲۵*۶۳
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۶۳*۳۲*۶۳
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۶۳*۴۰*۶۳
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۱۶*۱۶*۲۰
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۱۶*۲۰*۱۶
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۱۶*۲۰*۲۰
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۰*۱۶*۲۰
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۰*۱۶*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۰*۲۰*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۵*۱۶*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۵*۲۰*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۵*۲۵*۳۲
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۳۲*۱۶*۳۲
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۳۲*۲۰*۳۲
نیوپایپ سه راهی دیواری کوپلی ۱۶ *”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی دیواری کوپلی ۲۰*”۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی دیواری موازی پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی دیواری موازی پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی دیواری موازی کوپلی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی دیواری موازی کوپلی ۲۰ *”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی دیواری موازی کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی صفحه دار تو پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی صفحه دار تو پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی صفحه دار تو پیچ کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی کوپلی ۱۶*۱۶*۱۶
نیوپایپ سه راهی کوپلی ۲۰*۲۰*۲۰
نیوپایپ سه راهی کوپلی ۲۵*۲۵*۲۵
نیوپایپ سه راهی کوپلی ۳۲*۳۲*۳۲
نیوپایپ سه راهی کوپلی ۳۲*۳۲*۳۲
نیوپایپ سه راهی۱۸۰ توپیچ کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی۱۸۰ توپیچ کوپلی ۲۵*۳/۴*۲۵
نیوپایپ شارژر دستگاه پرس
نیوپایپ شیر حیاطی “۱/۲*۱/۲
نیوپایپ شیر سوئیچی تو پیچ کوپلی ۱/۲*۲۰
نیوپایپ شیر سوئیچی رو پیچ تو پیچ ۱/۲
نیوپایپ شیر سوئیچی رو پیچ تو پیچ ۳/۴
نیوپایپ شیر شبکه دو سر رو پیچ ۱/۲
نیوپایپ شیر شبکه دو سر رو پیچ ۳/۴
نیوپایپ شیر شبکه دو سر رو پیچ تمام برنز “۱
نیوپایپ شیر شبکه دو سر رو پیچ تمام برنز “۱/۲
نیوپایپ شیر شبکه رو پیچ رزوه ای و کوپلی ۱/۲*۲۰
نیوپایپ شیر شبکه رو پیچ کوپلی ۳/۴*۲۵
نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ ۱/۲
نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ ۳/۴
نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ تمام برنز “۱
نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ تمام برنز “۱/۲
نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر کوپلی ۲۰
نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر کوپلی ۲۵
نیوپایپ شیر محرک الکتریکی ۲۲۰ ولت
نیوپایپ شیر یکطرفه تو پیچ رو پیچ تمام برنز “۱
نیوپایپ شیر یکطرفه تو پیچ رو پیچ تمام برنز “۱/۲
نیوپایپ صافی زیر پکیج تو پیچ رو پیچ ۱/۲
نیوپایپ صافی زیر پکیج تو پیچ رو پیچ ۳/۴
نیوپایپ صافی زیر پکیج دو سر تو پیچ ۱/۲
نیوپایپ صافی زیر پکیج دو سر تو پیچ ۳/۴
نیوپایپ صفحه نصب تک ۶۳ میلی متر
نیوپایپ صفحه نصب رادیاتوری ۵۰۰ میلی متر
نیوپایپ صفحه نصب زوج ۱۵۳ میلی متر
نیوپایپ صفحه نصب زوج ۲۸۰ میلی متر
نیوپایپ صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی۲۸۰ میلی متر
نیوپایپ صفحه نصب زیر پکیج
نیوپایپ فک پرس ۵۰-۴۰ میلی متر
نیوپایپ فک پرس ۷۵-۶۳ میلی متر
نیوپایپ فک و قالب ۱۶ میلی متر
نیوپایپ فک و قالب ۲۰ میلی متر
نیوپایپ فک و قالب ۲۵ میلی متر
نیوپایپ فک و قالب ۳۲ میلی متر
نیوپایپ فنر خم خارج لوله سایز ۱۶
نیوپایپ فنر خم خارج لوله سایز ۲۵
نیوپایپ فنر خم خارج لوله سایز ۳۲
نیوپایپ فنر خم خارج لوله سایز۲۰
نیوپایپ قالب ۴۰ میلی متر
نیوپایپ قالب ۵۰ میلی متر
نیوپایپ قالب۶۳ میلی متر
نیوپایپ قیچی لوله بر M۴۲
نیوپایپ کلکتور ۱۰B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۱۰B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۱۱B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۱۱B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۱۲B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۱۲B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۲B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۲B (“۱/۲*۳/۴)
نیوپایپ کلکتور ۳B (“۱/۲*۳/۴)
نیوپایپ کلکتور ۳B (“۳/۴*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۳B (“۳/۴*۱)
نیوپایپ کلکتور ۴B (“۱/۲*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۴B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۴B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۴B (“۱/۲*۳/۴)
نیوپایپ کلکتور ۴B (“۳/۴*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۴B (“۳/۴*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۴B (“۳/۴*۱)
نیوپایپ کلکتور ۵B (“۱/۲*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۵B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۵B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۵B (“۱/۲*۳/۴)
نیوپایپ کلکتور ۵B (“۳/۴*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۵B (“۳/۴*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۵B (“۳/۴*۱)
نیوپایپ کلکتور ۶B (“۱/۲*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۶B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۶B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۶B (“۳/۴*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۶B (“۳/۴*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۶B (“۳/۴*۱)
نیوپایپ کلکتور ۷B (“۱/۲*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۷B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۷B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۷B (“۳/۴*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۸B (“۱/۲*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۸B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۸B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۸B (“۳/۴*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۹B (“۱/۲*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۹B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۹B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۹B (“۳/۴*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۳b تیپ پرسی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۳b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۳b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۳b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۴b تیپ پرسی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۴b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۵b تیپ پرسی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۵b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۶b تیپ پرسی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۶b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۷b تیپ پرسی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۷b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۸b تیپ پرسی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۸b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور مدولار ۲B (۱/۲*”۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار ۳B (۱/۲*”۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار ۴B (۱/۲*”۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۲B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۳B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۴B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۵B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۶B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۷B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۸B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۲B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۳B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۴B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۵B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۶B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۷B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۷B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۸B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کیف سامسونت
نیوپایپ لوله ۱۶ میلی متر
نیوپایپ لوله ۱۶ میلی متر
نیوپایپ لوله ۱۶ میلی متر
نیوپایپ لوله ۲۰ میلی متر
نیوپایپ لوله ۲۰ میلی متر
نیوپایپ لوله ۲۰ میلی متر
نیوپایپ لوله ۲۵ میلی متر
نیوپایپ لوله ۲۵ میلی متر
نیوپایپ لوله ۲۵ میلی متر
نیوپایپ لوله ۳۲ میلی متر
نیوپایپ لوله ۳۲ میلی متر
نیوپایپ لوله ۴۰ میلی متر
نیوپایپ لوله ۵۰ میلی متر
نیوپایپ لوله خم کن سایز ۱۶ میلی متر
نیوپایپ لوله خم کن سایز ۲۰ میلی متر
نیوپایپ لوله خم کن سایز ۲۵ میلی متر
نیوپایپ لوله خم کن سایز ۳۲ میلی متر
نیوپایپ لوله خم کن سایز ۳۲-۱۶ میلی متر
نیوپایپ متر جعبه ابزار ۳ متر
نیوپایپ محفظه تلسکوپی
نیوپایپ محلول کاهنده نقطه انجماد(مکنا) ۲۰ لیتری
نیوپایپ مغزی ۱ اینچ
نیوپایپ مغزی ۱,۱/۲ اینچ
نیوپایپ مغزی ۱,۱/۴ اینچ
نیوپایپ مغزی ۱/۲ اینچ
نیوپایپ مغزی ۳/۴ اینچ
نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱ اینچ
نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ اینچ
نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ اینچ
نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ اینچ طول توپیچ ۱۵ میلی متر
نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ اینچ طول توپیچ ۲۵ میلی متر
نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ اینچ طول توپیچ ۳۰ میلی متر
نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۳/۴ اینچ
نیوپایپ مهره ماسوره “۱/۲*۱۶ پرسی،مخصوص والو “۱/۲
نیوپایپ مهره ماسوره “۱/۲*۲۰ پرسی،مخصوص والو “۱/۲
نیوپایپ مهره ماسوره “۳/۴*۲۰ پرسی،مخصوص والو “۳/۴
نیوپایپ مهره ماسوره ۱*۲۵ اینچ
نیوپایپ مهره ماسوره ۱/۲*۱۶ اینچ
نیوپایپ مهره ماسوره ۱/۲*۲۰ اینچ
نیوپایپ مهره ماسوره ۳/۴*۲۰ اینچ
نیوپایپ مهره ماسوره ۳/۴*۲۵ اینچ
نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱ *۳۲
نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱,۱/۲ *۵۰
نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱,۱/۴ *۴۰
نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱/۲ *۱۶
نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱/۲ *۲۰
نیوپایپ مهره ماسوره پرسی “۳/۴ *۲۵
نیوپایپ مهره ماسوره۳/۴*۱۶ اینچ
نیوپایپ نیو والو تو پیچ رو پیچ “۱/۲ دسته آبی و قرمز
نیوپایپ نیو والو دو سر تو پیچ “۱/۲
نیوپایپ نیو والو دو سر رو پیچ “۱/۲
نیوپایپ نیو والو کوپلی ” ۱/۲ *۲۰ آبی و قرمز
نیوپایپ نیو والو کوپلی ۱/۲*۱۶ طرح جدید
نیوپایپ والو با قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسی رزوه ای ۱/۲”SGP آبی و قرمز
نیوپایپ والو پیسوار فیلتر دار ۱/۲*۱/۲
نیوپایپ والو پیسوار فیلتر دار ۳/۸*۱/۲
نیوپایپ والو پیسوار فیلتر دار۱/۲*۱/۲ ” طرح B آبی و قرمز
نیوپایپ والو پیسوار فیلتر دار۳/۸*۱/۲ ” طرح B آبی و قرمز
نیوپایپ والو تو پیچ رو پیچ “۱ آبی و قرمز
نیوپایپ والو تو پیچ رو پیچ “۱ دسته فلزی
نیوپایپ والو تو پیچ رو پیچ “۳/۴
نیوپایپ والو تو پیچ رو پیچ ۱/۲ آبی و قرمز
نیوپایپ والو تو پیچ رو پیچ ۱/۲ آبی و قرمز
نیوپایپ والو خروجی رادیاتوری ۱/۲
نیوپایپ والو دو سر تو پیچ ” ۱/۲ دسته گازی
نیوپایپ والو دو سر تو پیچ “۱ دسته گازی
نیوپایپ والو دو سر تو پیچ “۳/۴ دسته پروانه ای
نیوپایپ والو دو سر تو پیچ “۳/۴ دسته گازی
نیوپایپ والو دو سر تو پیچ دسته پروانه ای ” ۱/۲
نیوپایپ والو دو سر تو پیچ دسته پروانه ای “۱
نیوپایپ والو دو سر رو پیچ “۱ آبی و قرمز
نیوپایپ والو دو سر کوپلی ۱۶ آبی و قرمز
نیوپایپ والو دو سر کوپلی ۲۰
نیوپایپ والو دو سرپیچ ۱/۲ با دبی ۱۵
نیوپایپ والو دو سرو پیچ “۱ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی رزوه ای دسته فلزی
نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ “۱ دسته گازی
نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ “۱/۲ دسته گازی
نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ “۳/۴ دسته پروانه ای
نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ “۳/۴ دسته گازی
نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ دسته پروانه ای “۱
نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ دسته پروانه ای “۱/۲
نیوپایپ والو زانویی کوپلی “۱*۲۵ آبی و قرمز
نیوپایپ والو زانویی کوپلی “۳/۴*۲۵ آبی و قرمز
نیوپایپ والو زانویی(پشت لباسشویی) ۳/۴*۱/۲
نیوپایپ والو غیر گازی(نافی بلند) ۱/۲
نیوپایپ والو غیر گازی(نافی بلند) ۳/۴
نیوپایپ والو کلکتوری ۱/۲ قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری ۱/۲ قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری ۳/۴ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری تو پیچ رو پیچ ۱/۲” (آبی و قرمز)
نیوپایپ والو کلکتوری تو پیچ رو پیچ ۱/۲” با دسته پروانه ای(توپی بزرگ)
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی “۱*۳۲
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱ *۲۵” با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱ *۳۲” با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱*۲۵ آبی و قرمز
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱/۲ *۱۶” با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱/۲*۲۰” با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۳/۴ *۲۰” با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۳/۴ *۲۵” با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری یکسر کوپلی ” ۱/۲ *۱۶ آبی و قرمز
نیوپایپ والو کلکتوری یکسر کوپلی ” ۱/۲ *۲۰ آبی و قرمز
نیوپایپ والو کلکتوری یکسر کوپلی ” ۳/۴ *۲۰ آبی و قرمز
نیوپایپ والو کلکتوری یکسر کوپلی ” ۳/۴ *۲۵ آبی و قرمز
نیوپایپ والو کلکتوری یکسر مغزی ” ۳/۴ آبی و قرمز
نیوپایپ والو کنار گذر(بای پس) ۱”
نیوپایپ والو هواگیری با ورودی ۱/۲
نیوپایپ والو هواگیری کامل “۱ (بهمراه شیر تخلیه)
نیوپایپ والو ورودی رادیاتوری ۱/۲
نیوپایپ والو ورودی رادیاتوری ۱/۲ (ربع گرد)
نیوپایپ والو ورودی رادیاتوری ۱/۲ (ربع گرد)
نیوپایپ والو ورودی رادیاتوری ۱/۲ (ربع گرد)
نیوپایپ والو یکطرفه تو پیچ “۱/۲
نیوپایپ والو یکطرفه تو پیچ “۳/۴
نام کالا قیمت (تومان) تعداد جمع با تخفیف (تومان) سایز تخفیف جمع (تومان) تصویر
تیغه رنده لوله های پنج لایه (فویلدار)
رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) ۴۰*۳۲
رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) ۵۰*۶۳
لوله آذین | رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)۵۰*۴۰ + ویدئو رایگان نصب 535
نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۲۰*”۱/۲*۲۰
نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۲۵*”۱/۲*۲۵
نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۲۵*”۳/۴*۲۵
نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۳۲*”۳/۴*۳۲
نیوپاپپ سه راهی تو پیچ پرسی ۴۰*”۳/۴*۴۰
نیوپایپ ابزار تنظیم ۱۶ میلی متر
نیوپایپ ابزار تنظیم ۲۰ میلی متر
نیوپایپ ابزار تنظیم ۳۲ میلی متر
نیوپایپ ابزار تنظیم ۴۰ میلی متر
نیوپایپ ابزار تنظیم ۵۰ میلی متر
نیوپایپ ابزار تنظیم ۶۳ میلی متری
نیوپایپ ابزار تنظیم سه پره(۱۶-۲۰-۲۵)
نیوپایپ اورینگ “۱
نیوپایپ اورینگ “۱/۲
نیوپایپ اورینگ ۱۶ میلی متر
نیوپایپ اورینگ ۲۰ میلی متر
نیوپایپ اورینگ ۲۵ میلی متر
نیوپایپ اورینگ ۳۲ میلی متر
نیوپایپ اورینگ ۴۰ میلی متر
نیوپایپ اورینگ ۶۳ میلی متر
نیوپایپ اورینگ۵۰ میلی متر
نیوپایپ اورینگ۵۰ میلی متر
نیوپایپ باتری دستگاه پرس
نیوپایپ بست خاردار لوله ۱۶ میلی متر
نیوپایپ بست زوج لوله ۱۶ میلی متر
نیوپایپ بست زوج لوله ۲۰ میلی متر
نیوپایپ بست زوج لوله ۲۵ میلی متر
نیوپایپ بست کلکتور ۱ اینچ طرح B
نیوپایپ بست کلکتور ۱,۱/۲ اینچ طرح B
نیوپایپ بست کلکتور ۱,۱/۴ اینچ طرح B
نیوپایپ بست کلکتور ۳/۴ اینچ
نیوپایپ بست کلکتور ۳/۴ اینچ طرح B
نیوپایپ بست لوله ۱۶ میلی متر
نیوپایپ بست لوله ۲۰ میلی متر
نیوپایپ بست لوله ۲۵ میلی متر
نیوپایپ بست لوله ۳۲ میلی متر
نیوپایپ بوشن پرسی ۱۶*۱۶
نیوپایپ بوشن پرسی ۲۰*۲۰
نیوپایپ بوشن پرسی ۲۵*۲۵
نیوپایپ بوشن پرسی ۳۲*۳۲
نیوپایپ بوشن پرسی ۴۰*۴۰
نیوپایپ بوشن پرسی ۵۰*۵۰
نیوپایپ بوشن پرسی ۶۳*۶۳
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۱۶*۲۰
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۱۶*۲۵
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۲۵
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۳۲
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۲۵*۳۲
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۲۵*۴۰
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۳۲*۴۰
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۳۲*۵۰
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۴۰*۵۰
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۴۰*۶۳
نیوپایپ بوشن تبدیل پرسی ۵۰*۶۳
نیوپایپ بوشن تبدیل کوپلی ۲۰*۲۵
نیوپایپ بوشن تبدیل کوپلی ۲۵*۳۲
نیوپایپ بوشن تبدیل کوپلی۱۶*۲۰
نیوپایپ بوشن تبدیل کوپلی۱۶*۲۵
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱,۱/۴*۳۲
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱,۱/۴*۳۲
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱*۲۵
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱*۳۲
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۳/۴*۲۰
نیوپایپ بوشن تو پیچ پرسی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی ” ۱,۱/۴*۳۲
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی ” ۱,۱/۴*۴۰
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱,۱/۲*۵۰
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱*۲۵
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱*۳۲
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۱/۲*۲۵
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۲*۶۳
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۳/۴*۲۰
نیوپایپ بوشن رو پیچ پرسی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ بوشن کوپلی ۱۶*۱۶
نیوپایپ بوشن کوپلی ۲۰*۲۰
نیوپایپ بوشن کوپلی ۲۵*۲۵
نیوپایپ بوشن کوپلی ۳۲*۳۲
نیوپایپ پایه شیر قطع و وصل پلیمری
نیوپایپ پایه کلکتور
نیوپایپ پرس هیدرولیک
نیوپایپ پیچ هواگیری دستی
نیوپایپ تبدیل تو پیچ ۱ اینچ رو پیچ ۱,۱/۴ اینچ
نیوپایپ تبدیل تو پیچ۳/۴ اینچ رو پیچ ۱,۱/۴ اینچ
نیوپایپ تبدیل رو پیچ ۱ اینچ تو پیچ ۳/۴ اینچ
نیوپایپ تبدیل رو پیچ ۱/۲ اینچ تو پیچ ۳/۴ اینچ
نیوپایپ تبدیل رو پیچ ۳/۴ اینچ تو پیچ ۱ اینچ
نیوپایپ تبدیل رو پیچ۳/۴ اینچ تو پیچ ۱/۲ اینچ
نیوپایپ تبدیل روپیچ ۳/۴*۱ اینچ
نیوپایپ تبدیل روپیچ ۳/۴*۱/۲ اینچ
نیوپایپ تو پیچ پرسی “۱,۱/۲*۴۰
نیوپایپ تو پیچ پرسی “۱,۱/۲*۵۰
نیوپایپ تو پیچ پرسی “۲*۶۳
نیوپایپ جعبه ابزار کامل
نیوپایپ جعبه فک و قالب ۳۲-۱۶ میلی متر
نیوپایپ جعبه کلکتور ۴۵*۴۵
نیوپایپ جعبه کلکتور ۴۵*۶۵
نیوپایپ جعبه کلکتور ۴۵*۹۵
نیوپایپ جعبه کلکتور ۵۰*۴۵ (با ارتفاع ۴۵ سانتی)
نیوپایپ جعبه کلکتور ۵۰*۴۵ (با ارتفاع ۵۰ سانتی)
نیوپایپ جعبه کلکتور ۶۵*۵۰ همراه با پایه (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک)
نیوپایپ جعبه کلکتور ۷۵*۴۵
نیوپایپ جعبه کلکتور ۸۰*۵۰ همراه با پایه (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک)
نیوپایپ جعبه کلکتور ۸۵*۴۵
نیوپایپ چپقی ۱ اینچ
نیوپایپ چپقی ۱/۲ اینچ
نیوپایپ چپقی ۳/۴ اینچ
نیوپایپ چپقی مخصوص هواگیری ۱/۲*۱ اینچ
نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۱۶ میلی متر
نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۲۰ میلی متر
نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۲۵ میلی متر
نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۳۲ میلی متر
نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۴۰ میلی متر
نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۵۰ میلی متر
نیوپایپ حلقه استیل اتصال پرسی ۶۳ میلی متر
نیوپایپ حلقه و ماسوره ۱/۲*۱۶ اینچ
نیوپایپ حلقه و ماسوره ۱/۲*۱۶ اینچ
نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۱ اینچ
نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۱/۲ اینچ
نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۳/۴ اینچ
نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۱ اینچ
نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۱/۲ اینچ
نیوپایپ در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز۳/۴ اینچ
نیوپایپ در پوش پرسی ۱۶ میلی متر
نیوپایپ در پوش پرسی ۲۰ میلی متر
نیوپایپ در پوش پرسی ۲۵ میلی متر
نیوپایپ در پوش پرسی ۳۲ میلی متر
نیوپایپ در پوش پرسی ۴۰ میلی متر
نیوپایپ در پوش پرسی ۵۰ میلی متر
نیوپایپ در پوش پرسی ۶۳ میلی متر
نیوپایپ در پوش پلاستیکی ۱/۲ اینچ
نیوپایپ در پوش پلاستیکی ۱/۲ اینچ
نیوپایپ در پوش پلاستیکی ۱/۲ اینچ
نیوپایپ در پوش تو پیچ ۱ اینچ مخصوص کلکتور مدولار
نیوپایپ در پوش فلزی روپیچ ۱,۱/۲ اینچ
نیوپایپ در پوش فلزی روپیچ ۱,۱/۴ اینچ
نیوپایپ در پوش فلزی کلکتور ۱ اینچ
نیوپایپ در پوش فلزی کلکتور ۳/۴ اینچ
نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری ۱ اینچ
نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری ۱,۱/۴ اینچ
نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۱,۱/۲” با خروجی ۱/۲ توپیچ
نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۱,۱/۴” با خروجی ۱/۲ توپیچ
نیوپایپ در پوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور۱,۱/۲ اینچ
نیوپایپ درپوش تو پیچ ۳/۴ اینچ
نیوپایپ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۱ اینچ
نیوپایپ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۱/۲ اینچ
نیوپایپ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۳/۴ اینچ
نیوپایپ دستگاه منگنه زن بست خاردار
نیوپایپ دسته ابزار تنظیم
نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۰
نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ رابط تو پیچ کوپلی ۱*۳۲
نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۱*۲۵
نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۱/۲*۲۵
نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی ۱”*۳۲
نیوپایپ رابط رو پیچ کوپلی ۳/۴*۲۰
نیوپایپ رول باز کن لوله
نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۱۶*۱۶
نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۲۰*۲۰
نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۲۵*۲۵
نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۳۲*۳۲
نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۴۰*۴۰
نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۵۰*۵۰
نیوپایپ زانو ۹۰ پرسی ۶۳*۶۳
نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۱*۲۵
نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۱*۳۲
نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۰
نیوپایپ زانو ۹۰ رو پیچ کوپلی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ زانو ۹۰ کوپلی ۱۶*۱۶
نیوپایپ زانو ۹۰ کوپلی ۲۰*۲۰
نیوپایپ زانو ۹۰ کوپلی ۲۵*۲۵
نیوپایپ زانو ۹۰ کوپلی ۳۲*۳۲
نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۱*۲۵
نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۱*۳۲
نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۳/۴*۲۰
نیوپایپ زانو چپقی کوپلی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ زانو دیواری کوپلی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانو دیواری کوپلی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ زانو دیواری کوپلی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ زانو صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ زانو صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی ۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی ۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی ۱/۲*۲۰
نیوپایپ زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ” ۱/۲ *۱۶
نیوپایپ زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ” ۱/۲*۲۰
نیوپایپ زانویی ۹۰ درجه ۱/۲ اینچ
نیوپایپ زانویی ۹۰ درجه ۳/۴ اینچ
نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۱ *۲۵
نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۱*۳۲
نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۳/۴ *۲۰
نیوپایپ زانویی ۹۰ رو پیچ پرسی “۳/۴ *۲۵
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱,۱/۲ *۴۰
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱,۱/۲ *۵۰
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱*۲۵
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱*۳۲
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱/۲ *۱۶
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۱/۲ *۲۰
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۳/۴ *۲۰
نیوپایپ زانویی چپقی پرسی “۳/۴ *۲۵
نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۱*۳۲
نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۱/۲*۱۶ طرح B
نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ زانویی دیواری پرسی “۳/۴*۲۵
نیوپایپ زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی “۱/۲*۲۰
نیوپایپ زانویی صفحه دار توپیچ پرسی “۱/۲*۱۶
نیوپایپ زانویی صفحه دار رو پیچ پرسی “۳/۴*۱۶
نیوپایپ زانویی صفحه دار رو پیچ پرسی “۳/۴*۲۰
نیوپایپ سه ر اهی دیواری پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه ر اهی دیواری پرسی ۲۰*”۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶ طرح B
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۱۶*”۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۲۰*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری پرسی ۲۰*”۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۱۶*”۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۲۰ *”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی ۲۰*”۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی ۹۰ صفحه دار تو پیچ پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی ۹۰ صفحه دار تو پیچ پرسی ۲۰*”۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی پرسی ۲۰*۲۰*۲۰
نیوپایپ سه راهی پرسی ۲۵*۲۵*۲۵
نیوپایپ سه راهی پرسی ۳۲*۳۲*۳۲
نیوپایپ سه راهی پرسی ۴۰*۴۰*۴۰
نیوپایپ سه راهی پرسی ۵۰*۵۰*۵۰
نیوپایپ سه راهی پرسی ۶۳*۶۳*۶۳
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۱۶
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۲۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۰*۲۰*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۳۲
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۲۰*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۲۵*۲۵*۳۲
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۱۶*۳۲
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۲۰*۳۲
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۲۵*۳۲
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۳۲*۳۲*۴۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۴۰*۲۰*۴۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۴۰*۲۵*۴۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۴۰*۳۲*۴۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۵۰*۲۵*۵۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۵۰*۳۲*۵۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۵۰*۴۰*۵۰
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۶۳*۲۵*۶۳
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۶۳*۳۲*۶۳
نیوپایپ سه راهی تبدیل پرسی ۶۳*۴۰*۶۳
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۱۶*۱۶*۲۰
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۱۶*۲۰*۱۶
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۱۶*۲۰*۲۰
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۰*۱۶*۲۰
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۰*۱۶*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۰*۲۰*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۵*۱۶*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۵*۲۰*۲۵
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۲۵*۲۵*۳۲
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۳۲*۱۶*۳۲
نیوپایپ سه راهی تبدیلی کوپلی ۳۲*۲۰*۳۲
نیوپایپ سه راهی دیواری کوپلی ۱۶ *”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی دیواری کوپلی ۲۰*”۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی دیواری موازی پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی دیواری موازی پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی دیواری موازی کوپلی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی دیواری موازی کوپلی ۲۰ *”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی دیواری موازی کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی صفحه دار تو پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی صفحه دار تو پرسی ۱۶*”۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی صفحه دار تو پیچ کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶
نیوپایپ سه راهی کوپلی ۱۶*۱۶*۱۶
نیوپایپ سه راهی کوپلی ۲۰*۲۰*۲۰
نیوپایپ سه راهی کوپلی ۲۵*۲۵*۲۵
نیوپایپ سه راهی کوپلی ۳۲*۳۲*۳۲
نیوپایپ سه راهی کوپلی ۳۲*۳۲*۳۲
نیوپایپ سه راهی۱۸۰ توپیچ کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
نیوپایپ سه راهی۱۸۰ توپیچ کوپلی ۲۵*۳/۴*۲۵
نیوپایپ شارژر دستگاه پرس
نیوپایپ شیر حیاطی “۱/۲*۱/۲
نیوپایپ شیر سوئیچی تو پیچ کوپلی ۱/۲*۲۰
نیوپایپ شیر سوئیچی رو پیچ تو پیچ ۱/۲
نیوپایپ شیر سوئیچی رو پیچ تو پیچ ۳/۴
نیوپایپ شیر شبکه دو سر رو پیچ ۱/۲
نیوپایپ شیر شبکه دو سر رو پیچ ۳/۴
نیوپایپ شیر شبکه دو سر رو پیچ تمام برنز “۱
نیوپایپ شیر شبکه دو سر رو پیچ تمام برنز “۱/۲
نیوپایپ شیر شبکه رو پیچ رزوه ای و کوپلی ۱/۲*۲۰
نیوپایپ شیر شبکه رو پیچ کوپلی ۳/۴*۲۵
نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ ۱/۲
نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ ۳/۴
نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ تمام برنز “۱
نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ تمام برنز “۱/۲
نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر کوپلی ۲۰
نیوپایپ شیر قطع و وصل دو سر کوپلی ۲۵
نیوپایپ شیر محرک الکتریکی ۲۲۰ ولت
نیوپایپ شیر یکطرفه تو پیچ رو پیچ تمام برنز “۱
نیوپایپ شیر یکطرفه تو پیچ رو پیچ تمام برنز “۱/۲
نیوپایپ صافی زیر پکیج تو پیچ رو پیچ ۱/۲
نیوپایپ صافی زیر پکیج تو پیچ رو پیچ ۳/۴
نیوپایپ صافی زیر پکیج دو سر تو پیچ ۱/۲
نیوپایپ صافی زیر پکیج دو سر تو پیچ ۳/۴
نیوپایپ صفحه نصب تک ۶۳ میلی متر
نیوپایپ صفحه نصب رادیاتوری ۵۰۰ میلی متر
نیوپایپ صفحه نصب زوج ۱۵۳ میلی متر
نیوپایپ صفحه نصب زوج ۲۸۰ میلی متر
نیوپایپ صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی۲۸۰ میلی متر
نیوپایپ صفحه نصب زیر پکیج
نیوپایپ فک پرس ۵۰-۴۰ میلی متر
نیوپایپ فک پرس ۷۵-۶۳ میلی متر
نیوپایپ فک و قالب ۱۶ میلی متر
نیوپایپ فک و قالب ۲۰ میلی متر
نیوپایپ فک و قالب ۲۵ میلی متر
نیوپایپ فک و قالب ۳۲ میلی متر
نیوپایپ فنر خم خارج لوله سایز ۱۶
نیوپایپ فنر خم خارج لوله سایز ۲۵
نیوپایپ فنر خم خارج لوله سایز ۳۲
نیوپایپ فنر خم خارج لوله سایز۲۰
نیوپایپ قالب ۴۰ میلی متر
نیوپایپ قالب ۵۰ میلی متر
نیوپایپ قالب۶۳ میلی متر
نیوپایپ قیچی لوله بر M۴۲
نیوپایپ کلکتور ۱۰B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۱۰B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۱۱B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۱۱B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۱۲B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۱۲B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۲B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۲B (“۱/۲*۳/۴)
نیوپایپ کلکتور ۳B (“۱/۲*۳/۴)
نیوپایپ کلکتور ۳B (“۳/۴*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۳B (“۳/۴*۱)
نیوپایپ کلکتور ۴B (“۱/۲*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۴B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۴B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۴B (“۱/۲*۳/۴)
نیوپایپ کلکتور ۴B (“۳/۴*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۴B (“۳/۴*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۴B (“۳/۴*۱)
نیوپایپ کلکتور ۵B (“۱/۲*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۵B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۵B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۵B (“۱/۲*۳/۴)
نیوپایپ کلکتور ۵B (“۳/۴*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۵B (“۳/۴*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۵B (“۳/۴*۱)
نیوپایپ کلکتور ۶B (“۱/۲*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۶B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۶B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۶B (“۳/۴*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۶B (“۳/۴*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۶B (“۳/۴*۱)
نیوپایپ کلکتور ۷B (“۱/۲*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۷B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۷B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۷B (“۳/۴*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۸B (“۱/۲*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۸B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۸B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۸B (“۳/۴*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۹B (“۱/۲*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور ۹B (“۱/۲*۱,۱/۴)
نیوپایپ کلکتور ۹B (“۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور ۹B (“۳/۴*۱,۱/۲)
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۳b تیپ پرسی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۳b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۳b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۳b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۴b تیپ پرسی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۴b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۵b تیپ پرسی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۵b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۶b تیپ پرسی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۶b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۷b تیپ پرسی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۷b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۸b تیپ پرسی
نیوپایپ کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو(۱/۲*۱)۸b تیپ کوپلی
نیوپایپ کلکتور مدولار ۲B (۱/۲*”۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار ۳B (۱/۲*”۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار ۴B (۱/۲*”۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۲B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۳B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۴B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۵B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۶B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۷B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۸B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۲B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۳B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۴B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۵B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۶B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۷B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۷B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز ۸B (۱/۲*۱)
نیوپایپ کیف سامسونت
نیوپایپ لوله ۱۶ میلی متر
نیوپایپ لوله ۱۶ میلی متر
نیوپایپ لوله ۱۶ میلی متر
نیوپایپ لوله ۲۰ میلی متر
نیوپایپ لوله ۲۰ میلی متر
نیوپایپ لوله ۲۰ میلی متر
نیوپایپ لوله ۲۵ میلی متر
نیوپایپ لوله ۲۵ میلی متر
نیوپایپ لوله ۲۵ میلی متر
نیوپایپ لوله ۳۲ میلی متر
نیوپایپ لوله ۳۲ میلی متر
نیوپایپ لوله ۴۰ میلی متر
نیوپایپ لوله ۵۰ میلی متر
نیوپایپ لوله خم کن سایز ۱۶ میلی متر
نیوپایپ لوله خم کن سایز ۲۰ میلی متر
نیوپایپ لوله خم کن سایز ۲۵ میلی متر
نیوپایپ لوله خم کن سایز ۳۲ میلی متر
نیوپایپ لوله خم کن سایز ۳۲-۱۶ میلی متر
نیوپایپ متر جعبه ابزار ۳ متر
نیوپایپ محفظه تلسکوپی
نیوپایپ محلول کاهنده نقطه انجماد(مکنا) ۲۰ لیتری
نیوپایپ مغزی ۱ اینچ
نیوپایپ مغزی ۱,۱/۲ اینچ
نیوپایپ مغزی ۱,۱/۴ اینچ
نیوپایپ مغزی ۱/۲ اینچ
نیوپایپ مغزی ۳/۴ اینچ
نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱ اینچ
نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ اینچ
نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ اینچ
نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ اینچ طول توپیچ ۱۵ میلی متر
نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ اینچ طول توپیچ ۲۵ میلی متر
نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۱/۲ اینچ طول توپیچ ۳۰ میلی متر
نیوپایپ مغزی رو پیچ تو پیچ ۳/۴ اینچ
نیوپایپ مهره ماسوره “۱/۲*۱۶ پرسی،مخصوص والو “۱/۲
نیوپایپ مهره ماسوره “۱/۲*۲۰ پرسی،مخصوص والو “۱/۲
نیوپایپ مهره ماسوره “۳/۴*۲۰ پرسی،مخصوص والو “۳/۴
نیوپایپ مهره ماسوره ۱*۲۵ اینچ
نیوپایپ مهره ماسوره ۱/۲*۱۶ اینچ
نیوپایپ مهره ماسوره ۱/۲*۲۰ اینچ
نیوپایپ مهره ماسوره ۳/۴*۲۰ اینچ
نیوپایپ مهره ماسوره ۳/۴*۲۵ اینچ
نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱ *۳۲
نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱,۱/۲ *۵۰
نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱,۱/۴ *۴۰
نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱/۲ *۱۶
نیوپایپ مهره ماسوره پرسی ” ۱/۲ *۲۰
نیوپایپ مهره ماسوره پرسی “۳/۴ *۲۵
نیوپایپ مهره ماسوره۳/۴*۱۶ اینچ
نیوپایپ نیو والو تو پیچ رو پیچ “۱/۲ دسته آبی و قرمز
نیوپایپ نیو والو دو سر تو پیچ “۱/۲
نیوپایپ نیو والو دو سر رو پیچ “۱/۲
نیوپایپ نیو والو کوپلی ” ۱/۲ *۲۰ آبی و قرمز
نیوپایپ نیو والو کوپلی ۱/۲*۱۶ طرح جدید
نیوپایپ والو با قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسی رزوه ای ۱/۲”SGP آبی و قرمز
نیوپایپ والو پیسوار فیلتر دار ۱/۲*۱/۲
نیوپایپ والو پیسوار فیلتر دار ۳/۸*۱/۲
نیوپایپ والو پیسوار فیلتر دار۱/۲*۱/۲ ” طرح B آبی و قرمز
نیوپایپ والو پیسوار فیلتر دار۳/۸*۱/۲ ” طرح B آبی و قرمز
نیوپایپ والو تو پیچ رو پیچ “۱ آبی و قرمز
نیوپایپ والو تو پیچ رو پیچ “۱ دسته فلزی
نیوپایپ والو تو پیچ رو پیچ “۳/۴
نیوپایپ والو تو پیچ رو پیچ ۱/۲ آبی و قرمز
نیوپایپ والو تو پیچ رو پیچ ۱/۲ آبی و قرمز
نیوپایپ والو خروجی رادیاتوری ۱/۲
نیوپایپ والو دو سر تو پیچ ” ۱/۲ دسته گازی
نیوپایپ والو دو سر تو پیچ “۱ دسته گازی
نیوپایپ والو دو سر تو پیچ “۳/۴ دسته پروانه ای
نیوپایپ والو دو سر تو پیچ “۳/۴ دسته گازی
نیوپایپ والو دو سر تو پیچ دسته پروانه ای ” ۱/۲
نیوپایپ والو دو سر تو پیچ دسته پروانه ای “۱
نیوپایپ والو دو سر رو پیچ “۱ آبی و قرمز
نیوپایپ والو دو سر کوپلی ۱۶ آبی و قرمز
نیوپایپ والو دو سر کوپلی ۲۰
نیوپایپ والو دو سرپیچ ۱/۲ با دبی ۱۵
نیوپایپ والو دو سرو پیچ “۱ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی رزوه ای دسته فلزی
نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ “۱ دسته گازی
نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ “۱/۲ دسته گازی
نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ “۳/۴ دسته پروانه ای
نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ “۳/۴ دسته گازی
نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ دسته پروانه ای “۱
نیوپایپ والو رو پیچ تو پیچ دسته پروانه ای “۱/۲
نیوپایپ والو زانویی کوپلی “۱*۲۵ آبی و قرمز
نیوپایپ والو زانویی کوپلی “۳/۴*۲۵ آبی و قرمز
نیوپایپ والو زانویی(پشت لباسشویی) ۳/۴*۱/۲
نیوپایپ والو غیر گازی(نافی بلند) ۱/۲
نیوپایپ والو غیر گازی(نافی بلند) ۳/۴
نیوپایپ والو کلکتوری ۱/۲ قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری ۱/۲ قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری ۳/۴ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری تو پیچ رو پیچ ۱/۲” (آبی و قرمز)
نیوپایپ والو کلکتوری تو پیچ رو پیچ ۱/۲” با دسته پروانه ای(توپی بزرگ)
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی “۱*۳۲
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱ *۲۵” با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱ *۳۲” با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱*۲۵ آبی و قرمز
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱/۲ *۱۶” با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۱/۲*۲۰” با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۳/۴ *۲۰” با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری کوپلی ۳/۴ *۲۵” با دسته پروانه ای
نیوپایپ والو کلکتوری یکسر کوپلی ” ۱/۲ *۱۶ آبی و قرمز
نیوپایپ والو کلکتوری یکسر کوپلی ” ۱/۲ *۲۰ آبی و قرمز
نیوپایپ والو کلکتوری یکسر کوپلی ” ۳/۴ *۲۰ آبی و قرمز
نیوپایپ والو کلکتوری یکسر کوپلی ” ۳/۴ *۲۵ آبی و قرمز
نیوپایپ والو کلکتوری یکسر مغزی ” ۳/۴ آبی و قرمز
نیوپایپ والو کنار گذر(بای پس) ۱”
نیوپایپ والو هواگیری با ورودی ۱/۲
نیوپایپ والو هواگیری کامل “۱ (بهمراه شیر تخلیه)
نیوپایپ والو ورودی رادیاتوری ۱/۲
نیوپایپ والو ورودی رادیاتوری ۱/۲ (ربع گرد)
نیوپایپ والو ورودی رادیاتوری ۱/۲ (ربع گرد)
نیوپایپ والو ورودی رادیاتوری ۱/۲ (ربع گرد)
نیوپایپ والو یکطرفه تو پیچ “۱/۲
نیوپایپ والو یکطرفه تو پیچ “۳/۴
فهرست