پوشفیت معمولی

جمع کل با تخفیف:  
تصویر نام کالا سایز قیمت (تومان) تعداد تخفیف جمع (تومان) جمع با تخفیف (تومان)
انشعاب دوبل ۶۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰ میلی متری
بوشن پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵ میلی متری
بوشن پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰ میلی متری
بوشن پوشفیت نیوفلکس ۵۰ میلی متری
بوشن پوشفیت نیوفلکس ۷۵ میلی متری
بوشن پوشفیت نیوفلکس۱۱۰ میلی متری
بوشن پوشفیت نیوفلکس۶۳ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۷۵ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۹۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۱۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۱۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۲۵ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۶۳ -۵۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۱۱۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۹۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۷۵ -۶۳ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۹۰ -۵۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس۷۵ – ۵۰ میلی متری
درپوش پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰ میلی متری
درپوش پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵ میلی متری
درپوش پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰ میلی متری
درپوش پوشفیت نیوفلکس ۵۰ میلی متری
درپوش پوشفیت نیوفلکس ۶۳ میلی متری
درپوش پوشفیت نیوفلکس ۷۵ میلی متری
درپوش پوشفیت نیوفلکس ۹۰ میلی متری
دریچه بازدید انتهایی پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰ میلی متری
دریچه بازدید انتهایی پوشفیت نیوفلکس ۷۵ میلی متری
دریچه بازدید پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰ میلی متری
دریچه بازدید پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵ میلی متری
دریچه بازدید پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰ میلی متری
دریچه بازدید پوشفیت نیوفلکس ۷۵ میلی متری
دریچه بازدید پوشفیت نیوفلکس ۹۰ میلی متری
زانو ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰ میلی متری
زانو ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵ میلی متری
زانو ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰ میلی متری
زانو ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۵۰ میلی متری
زانو ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۶۳ میلی متری
زانو ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۷۵ میلی متری
زانو ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰ میلی متری
زانو ۴۵ درجه ونت دار پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۱۰-۱۱۰ میلی متری
زانو ۴۵ درجه ونت دار پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۶۳-۶۳ میلی متری
زانو ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰ میلی متری
زانو ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵ میلی متری
زانو ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰ میلی متری
زانو ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۵۰ میلی متری
زانو ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۶۳ میلی متری
زانو ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۷۵ میلی متری
زانو ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰ میلی متری
زانو ۸۷ درجه ونت دار پوشفیت نیوفلکس ۵۰ -۶۳-۶۳ میلی متری
زانو ۸۷ درجه ونت دار پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۱۰-۱۱۰ میلی متری
زانو پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۵۰ میلی متری جهت ارتباط با ظرفشوئی
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۱۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۷۵ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۹۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۱۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۲۵ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۱۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۲۵ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۶۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۵۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۶۳ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۹۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۵۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۷۵ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۵۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۷۵ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۹۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس۶۳-۵۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه میلی متری ۱۱۰-۶۳ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰- ۶۳ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۱۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۹۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۱۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۲۵ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۶۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۵۰ -۵۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۶۳ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۶۳ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۵۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۶۳ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۷۵ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۵۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۶۳ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۷۵ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس۱۶۰-۱۱۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس۹۰-۹۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله) ۲۰۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله۱۲۵ و طول PE) ۲۰۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله۱۲۵ و طول PE) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس( با لوله۱۲۵ و طول PE) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس(با لوله۱۲۵ و طول PE) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار پوشفیت نیوفلکس ۲۵۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار پوشفیت نیوفلکس ۳۵۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار پوشفیت نیوفلکس ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۶۳) ۲۰۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۶۳) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۶۳) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵) ۲۰۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس(با لوله ۶۳) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۶۳ و طول PE ) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۶۳ و طول PE ) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۶۳ و طول PE ) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵ و طول PE ) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵ و طول PE ) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ) ۲۰۰ میلی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ) ۹۰ سانتی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵ و طول PE) ۲۰۰ میلی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵ و طول PE) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵ و طول PE) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس(با لوله ۷۵ و طول PE) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس(با لوله) ۲۰۰ میلی متری
سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس(با لوله) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس(با لوله) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس(با لوله) ۹۰۰ میلی متری
عصایی پشت بام پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰ میلی متری (با لوله) ۲۰۰ سانتی متری
عصایی پشت بام پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰ میلی متری(با لوله) ۱۵۰ سانتی متری
عصایی پشت بام پوشفیت نیوفلکس ۱۵۰ میلی متری ۶۳ سانتی متری
عصایی پشت بام پوشفیت نیوفلکس ۱۵۰ میلی متری ۹۰ سانتی متری
عصایی پشت بام پوشفیت نیوفلکس ۶۳ میلی متری
عصایی پشت بام پوشفیت نیوفلکس ۹۰ میلی متری
لاستیک پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۳۰ میلی متری ارتباطی فاضلاب ظرفشوئی
لاستیک پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۴۰ میلی متری ارتباطی فاضلاب ظرفشوئی
لاستیک پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۵۰ میلی متری ارتباطی فاضلاب ظرفشوئی
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۳۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۲۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۲۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۲۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۳۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۵۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۵۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۲۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۳۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۵۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۵۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۰۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۵۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۲۰۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۲۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۲۵۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۳۰۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۳۰۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۵۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۵۰۰ گروه Bواحد شمارشعددساختایرانتعداد کیسه کارتن۴۰قابل استفادهجهت نصب در طبقات ساختماننوع گروهBبرندگیتی پسند/نیوفلکساستانداردمرکز تحقیقات ساختمان و مسکنسایز طول۵۰۰سایز قطر۵۰متریالppرنگ درپوشمشکینحوه اتصالسوکتی اورینگی(بدون نیاز به چسب و حرارت)نوعلوله پوشفیت
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳- ۱۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۱۰۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۱۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۱۵۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۱۵۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۲۰۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۲۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۲۵۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۳۰۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۵۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۵۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵- ۱۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۱۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۱۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۱۵۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۲۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۲۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۲۵۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۳۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۵۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۵۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۱۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۱۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۱۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۱۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۲۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۲۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۲۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۲۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۵۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۵۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۵۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس۱۶۰-۲۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس۱۶۰-۲۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس۹۰-۳۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس۹۰-۳۰۰۰گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۳۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۳۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۵۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۵۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۲۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۳۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۵۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۵۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۲۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۳۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۵۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۵۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۱۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۲۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۳۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۵۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۵۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۱۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۲۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۳۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۵۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۵۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۱۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۲۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۳۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۵۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۵۰۰ گروه BD
نام کالا قیمت (تومان) تعداد جمع با تخفیف (تومان) سایز تخفیف جمع (تومان) تصویر
انشعاب دوبل ۶۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰ میلی متری
بوشن پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵ میلی متری
بوشن پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰ میلی متری
بوشن پوشفیت نیوفلکس ۵۰ میلی متری
بوشن پوشفیت نیوفلکس ۷۵ میلی متری
بوشن پوشفیت نیوفلکس۱۱۰ میلی متری
بوشن پوشفیت نیوفلکس۶۳ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۷۵ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۹۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۱۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۱۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۲۵ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۶۳ -۵۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۱۱۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۹۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۷۵ -۶۳ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس ۹۰ -۵۰ میلی متری
تبدیل خارج از مرکز پوشفیت نیوفلکس۷۵ – ۵۰ میلی متری
درپوش پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰ میلی متری
درپوش پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵ میلی متری
درپوش پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰ میلی متری
درپوش پوشفیت نیوفلکس ۵۰ میلی متری
درپوش پوشفیت نیوفلکس ۶۳ میلی متری
درپوش پوشفیت نیوفلکس ۷۵ میلی متری
درپوش پوشفیت نیوفلکس ۹۰ میلی متری
دریچه بازدید انتهایی پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰ میلی متری
دریچه بازدید انتهایی پوشفیت نیوفلکس ۷۵ میلی متری
دریچه بازدید پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰ میلی متری
دریچه بازدید پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵ میلی متری
دریچه بازدید پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰ میلی متری
دریچه بازدید پوشفیت نیوفلکس ۷۵ میلی متری
دریچه بازدید پوشفیت نیوفلکس ۹۰ میلی متری
زانو ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰ میلی متری
زانو ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵ میلی متری
زانو ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰ میلی متری
زانو ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۵۰ میلی متری
زانو ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۶۳ میلی متری
زانو ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۷۵ میلی متری
زانو ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰ میلی متری
زانو ۴۵ درجه ونت دار پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۱۰-۱۱۰ میلی متری
زانو ۴۵ درجه ونت دار پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۶۳-۶۳ میلی متری
زانو ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰ میلی متری
زانو ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵ میلی متری
زانو ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰ میلی متری
زانو ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۵۰ میلی متری
زانو ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۶۳ میلی متری
زانو ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۷۵ میلی متری
زانو ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰ میلی متری
زانو ۸۷ درجه ونت دار پوشفیت نیوفلکس ۵۰ -۶۳-۶۳ میلی متری
زانو ۸۷ درجه ونت دار پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۱۰-۱۱۰ میلی متری
زانو پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۵۰ میلی متری جهت ارتباط با ظرفشوئی
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۱۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۷۵ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۹۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۱۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۲۵ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۱۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۲۵ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۶۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۵۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۶۳ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۹۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۵۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۷۵ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۵۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۷۵ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۹۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت نیوفلکس۶۳-۵۰ میلی متری
سه راه ۴۵ درجه میلی متری ۱۱۰-۶۳ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰- ۶۳ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۱۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۹۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۱۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۲۵ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۶۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۵۰ -۵۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۶۳ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۶۳ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۵۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۶۳ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۷۵ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۵۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۶۳ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۷۵ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس۱۶۰-۱۱۰ میلی متری
سه راه ۸۷ درجه پوشفیت نیوفلکس۹۰-۹۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله) ۲۰۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله۱۲۵ و طول PE) ۲۰۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله۱۲۵ و طول PE) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس( با لوله۱۲۵ و طول PE) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس(با لوله۱۲۵ و طول PE) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار پوشفیت نیوفلکس ۲۵۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار پوشفیت نیوفلکس ۳۵۰ میلی متری
سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار پوشفیت نیوفلکس ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۶۳) ۲۰۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۶۳) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۶۳) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵) ۲۰۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس(با لوله ۶۳) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۶۳ و طول PE ) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۶۳ و طول PE ) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۶۳ و طول PE ) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵ و طول PE ) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵ و طول PE ) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ) ۲۰۰ میلی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ) ۹۰ سانتی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵ و طول PE) ۲۰۰ میلی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵ و طول PE) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله ۷۵ و طول PE) ۹۰۰ میلی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس (با لوله) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس(با لوله ۷۵ و طول PE) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس(با لوله) ۲۰۰ میلی متری
سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس(با لوله) ۶۰۰ میلی متری
سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس(با لوله) ۷۵۰ میلی متری
سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش پوشفیت نیوفلکس(با لوله) ۹۰۰ میلی متری
عصایی پشت بام پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰ میلی متری (با لوله) ۲۰۰ سانتی متری
عصایی پشت بام پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰ میلی متری(با لوله) ۱۵۰ سانتی متری
عصایی پشت بام پوشفیت نیوفلکس ۱۵۰ میلی متری ۶۳ سانتی متری
عصایی پشت بام پوشفیت نیوفلکس ۱۵۰ میلی متری ۹۰ سانتی متری
عصایی پشت بام پوشفیت نیوفلکس ۶۳ میلی متری
عصایی پشت بام پوشفیت نیوفلکس ۹۰ میلی متری
لاستیک پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۳۰ میلی متری ارتباطی فاضلاب ظرفشوئی
لاستیک پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۴۰ میلی متری ارتباطی فاضلاب ظرفشوئی
لاستیک پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۵۰ میلی متری ارتباطی فاضلاب ظرفشوئی
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۳۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۲۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۲۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۲۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۳۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۵۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۵۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۲۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۳۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۵۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۵۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۰۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۵۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۲۰۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۲۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۲۵۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۳۰۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۳۰۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۵۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۵۰۰ گروه Bواحد شمارشعددساختایرانتعداد کیسه کارتن۴۰قابل استفادهجهت نصب در طبقات ساختماننوع گروهBبرندگیتی پسند/نیوفلکساستانداردمرکز تحقیقات ساختمان و مسکنسایز طول۵۰۰سایز قطر۵۰متریالppرنگ درپوشمشکینحوه اتصالسوکتی اورینگی(بدون نیاز به چسب و حرارت)نوعلوله پوشفیت
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳- ۱۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۱۰۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۱۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۱۵۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۱۵۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۲۰۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۲۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۲۵۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۳۰۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۵۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۵۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵- ۱۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۱۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۱۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۱۵۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۲۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۲۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۲۵۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۳۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۵۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۵۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۱۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۱۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۱۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۱۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۲۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۲۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۲۵۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۲۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۵۰۰ گروه B
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۵۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۵۰۰ گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس۱۶۰-۲۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس۱۶۰-۲۵۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس۹۰-۳۰۰۰گروه BD
لوله پوشفیت نیوفلکس۹۰-۳۰۰۰گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۱۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۲۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۳۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۱۰-۵۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۱۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۳۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۵۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۲۵-۵۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۱۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۲۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۳۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۵۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۱۶۰-۵۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۱۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۲۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۳۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۵۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۵۰-۵۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۱۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۲۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۳۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۵۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۶۳-۵۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۱۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۲۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۳۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۵۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۷۵-۵۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۱۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۱۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۲۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۲۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۳۰۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۳۰۰۰ گروه BD
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۵۰۰ گروه B
لوله دو سر سوکت پوشفیت نیوفلکس ۹۰-۵۰۰ گروه BD
فهرست